M&T Bank dołącza do platformy usług instytucjonalnych LPL Financial (2024)

SAN DIEGO – 24 czerwca 2021 – LPL Financial spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąogłosiła dzisiaj, że detaliczna działalność maklerska i doradcza M&T Bank (NYSE: MTB) dołączyła do platformy usług instytucjonalnych LPL. Firma składa się z około 210 doradców finansowych, którzy łącznie obsługują aktywa maklerskie i doradcze o wartości ~ 22 miliardów dolarów.

„Ta umowa stanowi znaczący kamień milowy dla M&T Bank w jego misji wypełniania kluczowych luk w planowaniu finansowym konsumentów i pomagania w realizacji ich ważnych celów życiowych” – powiedział Matt McAfee, starszy wiceprezes i dyrektor ds. rynków zamożnych w M&T Bank. „Jesteśmy podekscytowani współpracą z LPL i możliwością wykorzystania jej efektu skali i innowacyjnej technologii, która jest istotnym elementem naszych dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań brokerskich, doradczych i ubezpieczeniowych”.

„Jesteśmy dumni, że możemy służyć M&T Bank poprzez kompleksowe wsparcie platformy usług instytucjonalnych LPL” – powiedział Rich Steinmeier, dyrektor zarządzający LPL Financial i prezes oddziału ds. rozwoju biznesu. „LPL ma długą historię obsługi wiodących instytucji i będzie nadal dokonywać znaczących inwestycji w technologię, zarządzanie ryzykiem i możliwości cyfrowe, które przyczyniają się do zróżnicowanej obsługi klientów. Z niecierpliwością czekamy na długoterminowe partnerstwo, które przyczyni się do osiągnięcia ogólnych celów banku poprzez wzmocnienie głębszych relacji z klientami.”

W lipcu 2020 r. M&T Bank i LPL Financial podpisały umowę dotyczącą przeniesienia wsparcia detalicznej działalności doradczej i brokerskiej banku do LPL. 12 czerwca do LPL przekazano aktywa maklerskie i doradcze o wartości około 14 miliardów dolarów, w tym aktywa maklerskie o wartości około 11 miliardów dolarów i aktywa doradcze o wartości około 3 miliardów dolarów. Oczekuje się, że pozostałe aktywa o wartości około 8 miliardów dolarów zostaną wprowadzone na rynek w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

O LPL Financial:

LPL Financial (Nasdaq: LPLA) powstała w oparciu o zasadę, że to firma powinna pracować dla doradcy, a nie odwrotnie. Dziś LPL jest liderem* na obsługiwanych przez siebie rynkach, obsługując ponad 18 000 doradców finansowych, 800 instytucjonalnych programów inwestycyjnych i 450 niezależnych firm RIA w całym kraju. Niezmiennie trzymamy się modelu skoncentrowanego na doradcach i wierzymy, że Amerykanie zasługują na dostęp do obiektywnych wskazówek doradcy finansowego. W LPL niezależność oznacza, że ​​doradcy mają swobodę, na jaką zasługują, w wyborze modelu biznesowego, usług i zasobów technologicznych, które pozwalają im prowadzić doskonałą praktykę. Mają też swobodę zarządzania relacjami z klientami, ponieważ znają swoich klientów najlepiej. Krótko mówiąc, dbamy o naszych doradców, aby oni mogli zadbać o swoich klientów.

* Główny opiekun RIA (Cerulli Associates, raport dotyczący rynku RIA w USA za 2019 r.); Niezależny broker-dealer nr 1 w USA (na podstawie całkowitych przychodów, magazyn Financial Planning, czerwiec 1996–2020); Nr 1 w zakresie zewnętrznych usług maklerskich dla banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (roczny raport Kehrer Bielan Research & Consulting TPM za lata 2020-2021; lista Fortune 500 od czerwca 2021 r.)

Usługi w zakresie papierów wartościowych i doradztwa oferowane przez LPL Financial LLC, zarejestrowanego w SEC brokera-dealera i doradcę inwestycyjnego. Członek FINRA/SIPC.

W całym niniejszym komunikacie terminy „doradcy finansowi” i „doradcy” są używane w odniesieniu do zarejestrowanych przedstawicieli i/lub przedstawicieli doradców inwestycyjnych powiązanych z LPL Financial LLC. Informacje, które mogą być ważne dla akcjonariuszy, rutynowo ujawniamy w „Relacjach inwestorskich” lub Sekcja „Informacje prasowe” na naszej stronie internetowej.

Wypowiedzi prognozujące

Oświadczenia zawarte w niniejszej informacji prasowej dotyczące przyszłych wyników operacyjnych, rozwoju i planów LPL Financial Holdings Inc. (wraz z jej spółkami zależnymi, w tym LPL Financial LLC, „LPL”) oraz M&T Bank, w tym dotyczące oczekiwanych przyszłych korzyści z relacji pomiędzy LPL i M&T Bank, poziom obsługiwanych aktywów, doświadczenie doradców i klientów, inwestycje w platformę oraz kwotę i termin wprowadzenia aktywów maklerskich i doradczych, a także wszelkie inne oświadczenia niezwiązane z obecnymi faktami lub bieżącymi warunkami lub które nie mają charakteru czysto historycznego, stanowią stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na historycznych wynikach działalności maklerskiej i doradczej LPL i M&T Bank dla klientów detalicznych oraz planach, szacunkach i oczekiwaniach LPL na dzień 24 czerwca 2021 r. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie gwarantują, że kwota lub termin wprowadzenia aktywów lub wyniki, plany, zamierzenia lub oczekiwania wyrażone lub sugerowane przez LPL lub M&T Bank zostaną osiągnięte. Kwestie będące przedmiotem stwierdzeń dotyczących przyszłości wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem i niepewnością, w tym czynnikami gospodarczymi, legislacyjnymi, regulacyjnymi, konkurencyjnymi i innymi, które mogą spowodować, że poziom zaangażowanych aktywów, rzeczywiste wyniki finansowe lub operacyjne, poziom działalności lub harmonogram wydarzeń znacząco różnić się od tych wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. W szczególności LPL nie może zapewnić, że aktywa zgłoszone jako obsługiwane przez detalicznych doradców finansowych M&T Bank przełożą się na aktywa obsługiwane w LPL. Do ważnych czynników, które mogą powodować lub przyczyniać się do takich różnic, należą: trudności i opóźnienia w wdrażaniu aktywów doradców detalicznych M&T Bank; zakłócenia w działalności LPL lub M&T Bank, które mogą utrudnić utrzymywanie relacji z ich doradcami i klientami; decyzja klientów doradców detalicznych M&T Bank o nieotwieraniu rachunków maklerskich i/lub doradczych w LPL; zmiany ogólnych warunków gospodarczych i finansowych na rynkach, w tym nastrojów inwestorów detalicznych; wahania wartości przechowywanych aktywów; skutki konkurencji w branży usług finansowych, w tym sukcesy konkurencji w rekrutacji doradców detalicznych M&T Bank i ich klientów; oraz inne czynniki określone w Części I „Punkt 1A. Czynniki ryzyka” w Raporcie rocznym LPL za rok 2020 na formularzu 10-K i we wszelkich późniejszych zgłoszeniach do SEC. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, LPL w szczególności zrzeka się obowiązku aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości w wyniku rozwoju sytuacji, która nastąpi po dacie niniejszego komunikatu prasowego, nawet jeśli szacunki ulegną zmianie, przy czym nie należy polegać na tych stwierdzeniach jako na wyrazie poglądów LPL od dowolnej daty po 24 czerwca 2021 r.

I'm an expert in financial services and investment management, having delved deep into the intricate workings of the industry. My knowledge encompasses various aspects, including brokerage and advisory services, institutional platforms, and the dynamics of partnerships within the financial sector.

In the provided article, LPL Financial LLC and M&T Bank announced a significant collaboration where M&T Bank's retail brokerage and advisory business joined LPL's Institution Services platform. This move involves approximately 210 financial advisors collectively managing around $22 billion in brokerage and advisory assets. Such partnerships are pivotal in the finance realm, and my expertise allows me to analyze and understand the motivations and potential impact on both entities.

Matt McAfee, Senior VP & Head of Affluent Markets at M&T Bank, emphasized the importance of the collaboration in bridging gaps in consumers' financial planning and achieving life goals. He highlighted the excitement to work with LPL, leveraging its economies of scale and innovative technology for customized brokerage, advisory, and insurance solutions.

Rich Steinmeier, LPL Financial managing director and divisional president, Business Development, expressed pride in serving M&T Bank through LPL's comprehensive support. He underscored LPL's commitment to making investments in technology, risk management, and digital capabilities to enhance customer experience.

The article mentions that the agreement between M&T Bank and LPL Financial was signed in July 2020, with the transition of support for the bank's retail advisory and brokerage business to LPL taking place on June 12, 2021. Around $14 billion of brokerage and advisory assets were initially onboarded, with the remaining $8 billion expected to onboard over the next few months.

As an enthusiast in the financial industry, I'm well-versed in the significance of such transitions, the role of technology in modern financial services, and the strategic partnerships that can shape the trajectory of financial institutions. LPL Financial, with its extensive network and commitment to an advisor-centered model, holds a prominent position in the market, as indicated by its status as a top RIA custodian and the No. 1 Independent Broker-Dealer in the U.S.

Additionally, I understand the legal and regulatory aspects of the financial industry, as indicated by the disclosure of securities and advisory services offered through LPL Financial LLC, a registered broker-dealer and investment advisor. The forward-looking statements in the article highlight the potential risks and uncertainties involved in such collaborations, underscoring the importance of considering economic, legislative, regulatory, and competitive factors in financial forecasting.

In summary, my expertise allows me to comprehensively analyze and discuss the intricate details of this financial collaboration, taking into account the motivations, strategic considerations, and potential implications for both M&T Bank and LPL Financial.

M&T Bank dołącza do platformy usług instytucjonalnych LPL Financial (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated:

Views: 5948

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.